รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 สาระความรู้ ประกันภัยการว่างงาน

ประกันการว่างงาน

 

การประกันภัยการว่างงาน

การประกันภัยการว่างงาน

ความคุ้มครอง : ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด หรือนายจ้างปิดกิจการ และได้รับค่าชดเชยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานแล้ว

 

ผู้เอาประกันภัย หมายถึง ลูกจ้างซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างโดยได้รับเงินเดือนประจำที่ได้ ระบุไว้ในหน้าตาราง กรมธรรม์ฯ และเป็นพนักงานประจำของ นายจ้างไม่น้อยกว่า 180 วันติดต่อกัน

 

นายจ้าง หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงรับบุคคลลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้และต้องเป็น นายจ้างที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ฯ

 

ค่าชดเชย หมายถึง เงินที่นายจ้างจ่ายให้บุคคลผู้เอาประกันภัยเพื่อเลิกจ้างนอกเหนือจาก เงินประเภทอื่นที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย

 

หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกเลิกจ้างจากนายจ้าง ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าและต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ให้บริษัท ดังนี้

1. แบบฟอร์มการเรียกร้อค่าทดแทน

 

2. หนังสือบอกกล่าวการเลิกจ้างหรือปิดกิจการของนายจ้าง

 

3. หลักฐานการได้รับค่าชดเชยการเลิกจ้างจากนายจ้าง

 

4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย

 

5. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย คำนวณจากเงินเดือนประจำปัจจุบัน ณ วันที่ทำประกันภัยไม่เกิน 50,000 บาท จำนวนเงินเอาประกันภัย = 1/2 ของเงินเดือนประจำปัจจุบัน x 3 อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยการว่างงาน อัตราเบี้ยประกันภัย ขั้นต่ำ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นสูง 15.00% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

 

 

กลับสู่ด้านบน

กรมการประกันภัย  คปภ.
Text Box:
ลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร 
หรือไม่ หลักฐานที่ต้องใช้ ในการประกันการว่างงาน