รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 Text Box:
บริษัทสินมั่นคงประกันภัย  รถยนต์  ราคาถูก

ประวัติ

บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการ รับประกันวินาศภัยเป็นหลัก เริ่ม
ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย
จำกัด ต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่

1. การประกันภัยทางรถยนต์
2. การประกันอัคคีภัย
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และเมื่อพิจารณา

2. ในส่วนเงินกองทุน ปี 2547 บริษัทฯมีเงินกองทุนจำนวนเท่ากับ 1,110 ล้านบาท ในส่วนนี้เป็นเงินกองทุนที่บริษัทฯ ต้องดำรงไว้ตามพระราชบัญญัติ

3. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เป็นจำนวนเท่ากับ 276 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 834 ล้านบาท ถือเป็นเงินกองทุนส่วนเกิน ซึ่งสามารถรองรับ

4. การขยายงานในอนาคต
บริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันรถยนต์เป็นหลักบริษัทฯแรกที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันจัดอยู่ในสี่อันดับแรกของบริษัทฯ ที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด โดยมีก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์ดำเนินงานดังนี้
2534 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2535 ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ อาคารสินมั่นคงประกันภัย ถนนศรีนครินทร์
2537 จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด
2538 ร่วมทุนกับบริษัท
Royal Sun Alliance แห่งประเทศอังกฤษ
ข้อมูลผู้ร่วมหุ้นที่สำคัญ
การร่วมทุนกับ
Royal Insurance PLC.ในปี 2538 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการเซ็นสัญญา

5. ร่วมทุนกับ Royal Insurance PLC.

6. โดยเข้ามาร่มถือหุ้นในสัดส่วน 20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด Royal Insurance PLC. เป็นบริษัทฯ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ

7.  เปิดดำเนินการมากว่า 150 ปี มีสินทรัพย์รวมประมาณกว่า 4,418 พันล้านบาท เบี้ยสุทธิประมาณกว่า 657,000 ล้านบาท

8. มีเครือข่ายสาขากว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีพนักงานทั้งสิ้นกว่า 50,000 คน
การร่วมทุนกันในครั้งนี้เป็นการเอื้อธุรกิจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ทาง
Royal Insurance PLC.จะได้ขยายตลาดการบริการสู่ประเทศไทย

9. โดยอาศัยฐานและเครือข่ายทางธุรกิจอันแข็งแกร่งของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) ในฐานะหนึ่งในบริษัทประกันภัยชั้นนำของไทย

10. ส่วนทางสินมั่นคงนั้นนอกจากจะได้ประโยชน์จากเครือข่ายและประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยของ Royal Insurance PLC.

11. ยังเป็นการขยายการดำเนินงานให้กว้างไกลยิ่งขึ้น
การร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมมือของสองบริษัทที่กอปรด้วยประวิติศาสตร์แห่งความสำเร็จอันยาวนานที่จะร่วมใจกัน
ก้าวสู่เป้าหมายในศตวรรษหน้า
2540 ท่านกรรมการผู้จัดการ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากสถาบันผู้พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค และสมาคมสหประชาชาติ

12. ในฐานะที่นำองค์กรสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ มีการจัดวางโครงสร้างและแบบแผนในการพัฒนาบุคลากรที่ดี มีแนวทางในการบริหารและให้บริการที่ดี
2543 บริษัทเปิดให้บริการแก่ลูกค้าผ่านระบบ
internet และใช้ระบบ intranet เพื่อติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
2544
• เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปี ในการก่อตั้งบริษัทฯ (27 มกราคม 2544)
• เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เวบไซต์ www.smk.co.th ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อ
กรมธรรม์และชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตครบวงจรทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
• ได้รับอนุมัติให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์เลขหมายพิเศษ 4 หลัก “ 1596” จากองค์การโทรศัพท์
เพื่อใช้เป็นศูนย์รับแจ้งเบอร์เดียว
Call Center 1596 กรณีแจ้งอุบัติเหตุและแจ้งทำประกันภัย
2545
• เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกในประเทศที่ริเริ่มโครงการรับประกันเวลาเดินทางถึงที่
เกิดเหตุภายใน 25 นาที ชื่อโครงการคือ
SMK SPEED GUARANTEE 1
•
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกในประเทศที่ริเริ่มโครงการรับประกันมาตรฐานระยะเวลา
ซ่อมและคุณภาพการซ่อมรถยนต์ ชื่อโครงการคือ
SMK SPEED GUARANTEE 2
•
เพิ่มช่องทางให้อู่สามารถนำส่งข้อมูลการซ่อมรถยนต์ผ่านระบบ Internet Web Application
•
นำระบบ Document Image Processing (DIP) และ กล้องดิจิตอล เข้ามาใช้ในงานสินไหม
ในเขตกรุงเทพฯอย่างเต็มระบบ
2546
• เปิดตัวโครงการประกันอุบัติเหตุเอื้อสุข
• ปรับเปลี่ยน ลดเวลาในโครงการรับประกันเวลาเดินทางถึงที่เกิดเหตุเป็นภายใน 20 นาที โดย
สามารถรักษาอัตราความสำเร็จไว้ที่ 90%
• ได้ทดลองและทดสอบโครงการ SMK SPEED GUARANTEE 1 และ 2 ตามสาขาภูมิภาค
• ขยายการใช้กล้องดิจิตอลสำหรับงานด้านตรวจสอบอุบัติเหตุไปยังสาขาภูมิภาค
2547
• ขยายตลาดในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การประกันภัยอิสรภาพ
• ได้นำระบบ E-Agent มาใช้กับตัวแทน
• ขยายรูปแบบการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ โดยใช้สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หลายแห่งในกรุงเทพฯ

 

            

            กลับสู่ด้านบน