รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 Text Box:

 

ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

 

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วรวม 90,890,431 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 454,452,155 บาท

อันดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

% ของจำนวนหุ้น

ทั้งหมด

1.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

53,499,447

58.86 %

2.

Gearway Holdings Limited

12,398,948

13.64 %

3.

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

2,098,780

2.31 %

4.

Citibank Nominess Singapore PTE Ltd-UBS AG London Branch-SNS IPB Client SEG

2,010,900

2.21 %

5.

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

1,247,400

1.37 %

6.

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1,083,169

1.19 %

7.

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

712,588

0.78 %

8.

น.ส.ยุพิน ลพานุกรม

706,488

0.78 %

9.

บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

700,027

0.77 %

10.

น.ส.อัชพิมพ์ อรุณลักษณ์

512,969

0.56 %

11.

ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ

15,923,515

17.52 %

 

รวม

90,890,431

100%

สัญชาติ

จำนวนราย

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

ไทย

501

74,670,188

82.15%

ต่างชาติ

10

16,220,243

17.85%

รวม

511

90,890,431

100%

 

 

 

 

 

ตราพระราชทาน บริษัทไทยพาณิชย์ สามัคคีประกันภัย

ปี 2550

บริษัทฯ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง (หรือสัญลักษณ์

ตราครุฑ) ให้เป็นบริษัท ในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีกำหนดการ

เข้ารับพระราชทานตราตั้ง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 ที่ผ่านมาโดยมีพิธี

อัญเชิญองค์พระครุฑพ่าห์ขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารไทยพาณิชย์สามัคคี

ประกันภัย ในวันที่ 29 กันยายน 2550

 

คุณภาพบริษัทไทยพาณิชย์ สามคัคีประกันภัย

บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(Annual General Meeting : AGM) ประจำปี 2550 โดยได้รับผลการ

ประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” และเป็น 1 ใน 19 บริษัทที่ได้คะแนนตั้งแต่

100 คะแนนขึ้นไป (เกณฑ์คะแนนข้อทั่วไปเต็ม 100 คะแนน คะแนนพิเศษ

อีก 10 คะแนน) จากบริษัทจดทะเบียนที่รับการประเมินทั้งสิ้น 460 บริษัท

ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(กลต.) ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

โดยเป็นการประเมินผลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากการประเมินผล

ดังกล่าวนับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จอันเนื่องมาจากความ

มุ่งมั่น และความพยายามของบริษัทในการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแล

กิจการที่ดีมาโดยตลอดและต่อเนื่อง

 

นายจิรวุฒิ บุญศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับรางวัล Shareholder Awards

2007 จากการได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทยอดเยี่ยมที่ได้รับ

รางวัลเกียรติยศ “บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยม ด้านการดูแลผู้ถือหุ้น”

จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และชมรมนักลงทุน

สัมพันธ์ โดยมีนายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ในพิธีเปิดงาน Shareholders’ Day หรือ งาน

“วันผู้ถือหุ้นไทย” ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้า The Esplanade

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา

 

ปี 2549

บริษัทได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการในกลุ่ม “ดีมาก”

โดยบริษัทเป็น 1 ใน 62 บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับในกลุ่มนี้ จากทั้งหมด

402 บริษัท การจัดอันดับดังกล่าวจัดและทำการประเมินผลบริษัท

จดทะเบียนในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสมาคมส่งเสริม

กรรมการไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลของการจัดอันดับ

ดังกล่าวนับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นและ

ความพยายามของบริษัทในการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการ

ที่ดีมาโดยตลอดและต่อเนื่อง

ปี 2547 – ปี 2549

รางวัลบริหารงานดีเด่น บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัย

ที่มีการบริหารงานดีเด่น” 3 ปีติดต่อกัน โดยได้อันดับที่ 2 ประจำปี 2549

และในปี 2547 และอันดับที่ 3 ในปี 2548 จาก กรมการประกันภัย

กระทรวง พาณิชย์ โดยเป็นการพิจารณาจากบริษัทประกันวินาศภัย

ที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ฐานะการเงินที่มั่นคง และดำเนิน

ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่อง

 

ปี 2546 - ปี 2547

1 ใน 200 บริษัทยอดเยี่ยม บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือก

จากนิตยสาร Forbes ให้เป็น 1 ใน 200 บริษัท ยอดเยี่ยมติดต่อกัน

2 ปี ซ้อน คือในปี 2546 และปี 2547 จากบริษัทที่ได้รับการพิจารณา

ทั่วโลก จำนวน 2,600 บริษัท โดยเป็น บริษัทประกันวินาศภัยเพียง

บริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ในปีดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย มั่งคง

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2490 ฯพณฯ พระยามานว
ราชเสวีได้ริเริ่มก่อตั้ง บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี
ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขึ้น ภายใต้ชื่อ
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด ในขณะนั้น ทั้งนี้ด้วย
ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยของ
คนไทยเพื่อคนไทยอย่างแท้จริง ด้วยทุน
จดทะเบียนเริ่มต้นเพียง 0.6 ล้านบาท ต่อมาบริษัท
ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการขยายตัว ทางธุรกิจ

ทำให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
1 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ในปี 2505 และ 2506 ตามลำดับ

โดยมีสำนักงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่

 

ถนนสี่พระยา และต่อมาบริษัทได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ตึกมานะพันธ์ ถนนสีลมเพื่อรองรับ
การเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง  

ปี 2526 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัทนั้นคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ได้เข้าร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัท ด้วยการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของบริษัทนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รวมถึงมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนมาก จาก 5 ล้านบาท
เป็น 25 ล้านบาทอีกด้วย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2529 บริษัทได้รับการพิจารณาให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และต่อมาในปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ ของบริษัทดังกล่าวแล้ว บริษัทมีการเปลี่ยนแปลง
ย้ายสำนักงานอีกหลายครั้งเพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ปี 2527 บริษัทได้ขยายสำนักงานและย้ายมาอยู่ที่ ตึกสินธร ถนนวิทยุ
และปี 2531 ย้ายสำนักงานอีกครั้งมาอยู่ที่ ตึกเคี่ยนหงวน ถนนวิทยุ และหลังสุดปี 2537 บริษัทได้
ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่เป็นอาคาร ของบริษัทเองเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
โดยตั้งอยู่ในโครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานในปัจจุบัน

ปี 2534 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งในเดือน กรกฎาคม 2534 โดยเรียกทุนจดทะเบียน
ชำระแล้วครบทั้งจำนวนเป็นเงินถึง 150 ล้านบาท และในปี 2545 บริษัทได้แปลงมูลค่าหุ้น
จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 5 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท
เป็น 462 ล้านบาท

ปี 2544 บริษัทประสบผลสำเร็จในการยื่นขอรับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002
ด้านการประกันภัยรถยนต์ และในเดือนกรกฎาคม 2545 บริษัทได้รับใบรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน
ISO 9001 : 9002 ครบทุกระบบในองค์กร

ปี 2549 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)”
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ทั้งนี้เพื่อให้ชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย
ชื่อเสียงของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ
ของธนาคารที่มุ่งดำเนินธุรกิจในลักษณะ “กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์” (
SCB Group) มากยิ่งขึ้น
โดยให้บริษัทในเครือสะท้อนความเป็นไทยพาณิชย์ร่วมกันด้วยชื่อและโลโก้ รวมถึงการร่วมกัน
วางแผนการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นบริษัทอยู่ร้อยละ 59.9 การดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน
บริษัทรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ทั้งการรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง การรับประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ โดยมีความก้าวหน้า
เติบโตมาเป็นลำดับ

ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินกิจการเข้าสู่ ปีที่ 60 แล้ว นับเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
ซึ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด
ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทั้งผู้เอาประกันภัย
และสาธารณชนมาโดยตลอด โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุดตลอดไป เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของประเทศ ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต เพื่อให้สมกับความไว้วางใจของผู้เอาประกันภัย และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีต่อบริษัท
ด้วยปณิธานที่ยึดมั่น “สร้างคุณภาพในบริการ ด้วยรากฐานที่มั่นคง” ตลอดไป

ประวัติบริษัทไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย