รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 Text Box:

หลักการบริหาร บริษัทนำสิน ประกันภัย

  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

     บริษัทจัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับนโยบายหลักในการกำกับดูแลกิจการของ

บริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน

 

  นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรับประกันภัย

) บริษัทกำหนดระดับอำนาจของพนักงานผู้มีหน้าที่รับ

ประกันภัย (Underwriter) แต่ละคน แบ่งตามระดับของความ

คุ้มครอง หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 

) มีขั้นตอนการอนุมัติความคุ้มครองตามความรู้ความ

สามารถ และประสบการณ์ของพนักงาน

 

นโยบายบริษัท นำสินประกันภัย

  การบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน

     บริษัทจัดทำกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งระบุรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้

สามารถจัดการ ติดตามผล และรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญทางธุรกิจ

     บริษัทจัดให้มี และสอบทานระบบการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน

การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามระบบขององค์กร ระบบการควบคุมดังกล่าวจะให้ความสำคัญกับ

สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

     หน่วยงานตรวจสอบภายในที่จัดตั้งขึ้นมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ

ในการปฏิบัติหน้าที่

 

 

 

 

กลับสู่ด้านบน

 

 

 

บริษัทนำสินประกันภัย บริษัทที่มีการเงินมั่นคง

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

 

          บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.. 2491 ด้วยทุนจดทะเบียน

เริ่มแรก 400,000 บาท สำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่เยาวราช โดยดำเนินการรับบริการประกันอัคคีภัย

เพียงอย่างเดียว

ปี 2506

บริษัทฯ เริ่มขยายการให้บริการประกันวินาศภัยโดยให้บริการประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้นอีก

ประเภทหนี่ง

ปี 2512

บริษัทฯ ได้ย้ายสำนักงานจากย่านเยาวราช มาอยู่ที่ถนนยุคล 2 สวนมะลิ เพื่อรองรับการขยายตัว

ของธุรกิจ และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนหลายครั้งในระหว่างปี 2495-2518

รวมเป็นจำนวน 10 ล้านบาท

ปี 2523

บริษัทฯ ได้ย้ายสำนักงานอีกครั้งหนึ่งมาที่ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ปี 2534

บริษัทฯ ซึ่งในขณะนั้นมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ได้ซื้อที่ดินย่านเตาปูน เขตบางซื่อ เพื่อใช้เป็น

สถานที่ก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

ปี 2536

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

ในปีดังกล่าวบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันควบรวมกิจการกับธนาคาร

ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ) แล้ว ได้เข้าร่วมทุนใน บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปี 2537

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท และมีหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว 12.5 ล้านหุ้น

ปี 2538

บริษัทฯ ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ เพื่อเป็นการรองรับธุรกิจ

ประกันภัยที่ขยายตัวมากขึ้น บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้น

สามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ปี 2541

เพิ่มจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วเป็น 13.9 ล้านหุ้น

ปี 2547

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 14.81% เนื่องจากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ควบรวมกิจการกับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ปี 2549

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) ได้ขึ้นทะเบียนบริษัทฯ เป็นพันธมิตรเข้าร่วมโครงการประกันภัย เพื่อให้บริการลูกค้าของธนาคารฯ

 

ประวัติบริษัทนำสินประกันภัยจำกัด

นำสินประกันภัย
ประวัติบริษัทนำสินประกันภัย ความมั่นคงภายในบริษัท

ความมั่นคงบริษัทนำสินประกันภัย

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวน

เปอร์เซ็นต์

ประเภท

 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด 1/ 

3,996,710 

 28.75% 

Holding Company 

HIH Overseas Holding Ltd. 2/

3,400,000 

24.46%

Holding Company 

บริษัท พกกิม จำกัด 1/

2,398,027 

17.25% 

Holding Company 

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

1,385,463 

9.97% 

สถาบันการเงิน

นายพิชัย วงศ์จินดาเวศย์

563,400 

4.05%

 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

338,500 

 2.44%

 

นางวลี เจริญชัยพงศ์ 

207,490 

1.49% 

 

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

180,100

 1.30% 

สถาบันการเงิน

นางกาญจนา เชิญรุ่งโรจน์ 

98,930 

 0.71% 

 

นางวิภาวัลย์ เศรษฐพัฒนชัย

 80,000 

0.58% 

 

รวม

12,648,620

91.00% 

 

หมายเหตุ  

1/

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบจ.เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ และบจ.พกกิม คือ ครอบครัวเจริญชัยพงศ์

2/

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HIH Holdings Ltd. คือ HIH Insurance Group ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยในประเทศออสเตรเลีย