รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 Text Box:
มิตรแท้  มิตรแท้คู่สังคมไทยมิตรแท้  มิตรแท้คู่สังคมไทย  มิตรแท้ประกันภัย

 

 

กว่าจะมาเป็นมิตรแท้ฯ

 

      วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490   หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ 2 ปี บริษัทประกันภัยโดยคนไทยกลุ่มแรก

ในประเทศไทย  ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย และ

คลังสินค้า จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่บนถนนทรงวาด อำเภอสัมพันธวงศ์

จังหวัดพระนคร   ในระยะแรก บริษัทฯ เปิดรับประกันอัคคีภัยและประกันภัยทางทะเล จนกระทั่งสามารถ

ขยายกิจการ  ให้เปิดรับประกันภัยแบบครบวงจรทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ประกันภัยโจรกรรม เป็นต้น

 

      ปี 2494   ย้ายที่ตั้งสำนักงานไปที่อาคารเลขที่ 147 ถนนเสือป่า อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย และเพิ่ม

ขีดความสามารถ ในการรับประกันภัยให้กับลูกค้ารายใหญ่ได้มากยิ่งขึ้น  โดยติดต่อกับ บริษัทประกันภัย

ต่างประเทศ อาทิ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี อังกฤษ อิตาลี นอร์เวย์ และฟิลิปปินส์   เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ

ในการรับประกันภัยไปยังประเทศต่างๆ

 

      ปี 2510 ยกเลิกกิจการคลังสินค้าเพื่อเน้นการดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันภัยและ ประกันชีวิตอย่างชัดเจน

โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทธุรกิจแห่งแรกที่สามารถ

นำภาษาไทยมาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จ

 

      ปี 2513    ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มาที่อาคาร 10 ชั้น เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา อำเภอบางรัก

จังหวัดพระนคร ซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัยมากในยุคนั้นและเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อเสริมฐานะทางการเงิน

ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเป็น 20 ล้านบาท

 

      ปี 2521   ภายใต้การบริหารงานของ นายสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริษัท ธุรกิจ

มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นเป็น 50 ล้านบาท

 

      ปี 2524 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ให้เปิดสาขาที่ประเทศฮ่องกง ซึ่งเป็นบริษัท

ประกันภัยของคนไทยแห่งแรกและแห่งเดียวที่สามารถขยายกิจการเปิดสาขาในต่างประเทศ

ได้สำเร็จและกิจการมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีสาขา กระจายทั่วประเทศ ถึง 119 สาขา

ซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดในธุรกิจรับประกัน

 

      ปี 2535 ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย กำหนดให้บริษัทประกันต้องแยกกิจการ

ประกันชีวิตและประวินาศภัยภายในกำหนดเดือนเมษายน 2543 ต่อมาในวันที่ 16 ธันวาคม 2542 จึงได้แยก

กิจการประกันชีวิตและ ประกันวินาศภัยตามกฎหมาย โดยใช้ชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิประกันชีวิต จำกัด

และ บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด

 

      วันที่ 29 กันยายน 2543 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่จาก บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด เป็น

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด มาจนถึงปัจจุบัน

 

      นับเนื่องจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 จนถึงปัจจุบัน กว่า 60 ปีที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับประกันภัย

มาด้วยความมั่นคง และประสบความเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน

ชำระเต็มสูงถึง 1,418,425,000 บาท   บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่ง ที่จะพัฒนาการให้บริการทั้งระบบ

เทคโนโลยี และระบบปฏิบัติงานของตัวแทนและพนักงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

เหนือความคาดหมาย

 

      ความสำเร็จของมิตรแท้ประกันภัยในวันนี้ เกิดจากความไว้วางใจของลูกค้าทุกคน ที่มั่นใจเลือกเราให้เป็น้

เพื่อนแทที่คอยอยู่เคียงข้างเพื่อสร้างความอุ่นใจในทรัพย์สินอันมีค่าตลอดเวลา นับเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุน

อันคุณค่าอย่างยิ่งที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างดีเลิศ และกรมธรรม์ความคุ้มครองที่ครอบคลุม

อย่างคุ้มค่า เพื่อตอบแทนผู้มีอุปการคุณของเราทุกคน มิตรแท้ประกันภัย มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า และพร้อม

ที่จะเป็นเพื่อนแท้เคียงข้างด้วยงานบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ...อย่างมิตรแท้ตลอดไป

 

 

      1. การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่สนใจทั่วไปมีความรู้ และเข้าใจในการประกันภัย

ให้ดียิ่งขึ้น

 

      2. การพัฒนาคุณภาพงาน ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้เกิดความร่วมมือ

ในการทำงาน

 

      3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงาน

 

      4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พัฒนาสำนักงานใหญ่ และสาขาให้เหมาะแก่การทำงาน

 

      5. การพัฒนาการบริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคล่องแคล่ว

 

      6. การพัฒนาการบริการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริการแก่ลูกค้า

 

      7. การพัฒนาการด้านสมองกล เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูล และการบริการในระบบออนไลน์ ทั่วประเทศ

 

      8. การพัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริการแก่สังคมและมุ่งมั่นที่จะตอบแทนคืนสังคม

 

 

 

กลับสู่ด้านบน

ข้อมูลบริษัทมิตรแท้ประกันภัย