รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 ดูแลคุ้มครองทั่วทุกมุมโลก

 

 

เปรียบเทียบความคุ้มครอง ประกันภัยทางทะเล

   การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล คือ การให้ความคุ้มครองสินค้าจากภัยอันตรายและความเสียหาย ในระหว่างการขนส่งโดยทางเรือ ทางอากาศ ทางบกหรือทางพัสดุภัณฑ์ จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง

 

   ระยะเวลาที่คุ้มครอง

   ระยะเวลาที่คุ้มครองขึ้นอยู่กับข้อตกลงตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายสินค้า โดยปกติแล้วความคุ้มครองเริ่มต้นเมื่อสินค้าออกจากคลังสินค้าของผู้ขาย ณ ต้นทางตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ สิ้นสุดลงเมื่อสินค้าถึงคลังสินค้า ของผู้รับ ณ เมืองท่าปลายทางตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

   ทั้งนี้ระยะเวลาที่คุ้มครองจะสิ้นสุดลงโดยปริยาย เมื่อครบกำหนด 60 วัน นับจากวันที่ขนถ่ายสินค้าจากเรือและท่าเรือปลายทาง (30 วัน กรณีขนส่งทางอากาศ) และหากต้องการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่อื่นๆ ภายในประเทศที่ไม่ได้ระบุไว้ใน กรมธรรม์ จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อขยายความคุ้มครองไปถึงสถานที่นั้น

 

 

   การกำหนดวงเงินการเอาประกันภัย

   บริษัทประกันภัย จะกำหนดทุนประกันภัยตามมูลค่าของใบกำกับสินค้า โดยพิจารณาจาก

· สินค้านำเข้า มีทุนประกันภัย เท่ากับ 110 ของราคา C&F หรือเท่ากับ 115 ของราคา FOB

· สินค้าส่งออก มีทุนประกันภัย เท่ากับ 110 ของราคา CIF หรือราคา C&I

 

   ประโยชน์ของการทำประกันภัยไว้ในประเทศ

· เบี้ยประกันภัย คิดเป็นเงินบาท หมดกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

· อัตราเบี้ยประกันภัยถูกกว่าการทำประกันภัยในต่างประเทศและสามารถต่อรองค่าเบี้ยประกันภัยได้

· หากเกิดความเสียหายกับสินค้าสามารถรับค่าสินไหมทดแทนได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากกับการดำเนินการ

· สงวนเงินตราไว้ในประเทศ โดยผู้นำเข้าใช้เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศ แบบ FOB,CFR & C&F และผู้ส่งออกใช้เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศแบบ CIF หรือ C&I

 

   ตารางเปรียบเทียบเงื่อนไขความคุ้มครอง

 

ความคุ้มครอง

Clauses

A

Clauses

B

Clauses

C

    - เพลิงไหม้, ระเบิด

 

 

 

    - เรือเกยตื้น, ล่ม, จม, หรือตะแคง

 

 

 

    - ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำหรือตกราง

 

 

 

    - ยานพาหนะหรือเรือชนหรือปะทะกับวัตถุอื่นใด

 

 

 

    - การขนส่งสินค้าลงเรือ ณ ท่าหลบภัย

 

 

 

    - สินคาถูกโยนทิ้งทะเล (Jettison)

 

 

 

    - ความเสียหายหรือสูญเสียของส่วนรวม (General Average Loss)

 

 

 

    - ค่ากู้เรือและค่ากู้สินค้า

 

 

 

    - ค่าจัดส่งสินค้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง

 

 

 

    - แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิดหรือฟ้าผ่า

 

 

 

    - สินค้าถูกน้ำทะเลซัดตกเรือไป

 

 

 

    - ความเสียหายจากน้ำทะเลหรือจากแม่น้ำ, ทะเลสาบ

 

 

 

    - สินค้าทั้งหีบห่อเสียหายโดยสิ้นเชิงเพราะตกจากเรือ

      หรือจากการขนขึ้นลง หรือ เปลี่ยนถ่ายเรือหรือยานพาหนะ

 

 

 

    - ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเกิดจากภัยทุกอย่างที่มี

      สาเหตุจากภายนอกและเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย

 

 

   หมายถึง คุ้มครอง

   หมายถึง ไม่คุ้มครอง

   สำหรับภัยสงคราม (war) และภัยจากการจลาจลนัดหยุดงาน (strikes) ท่านสามารถซื้อความคุ้มครองพ่วงเข้าไปกับเงื่อนไขทั้งสามได้ โดยการชำระเบี้ยเพิ่มตามอัตราเบี้ยประกันภัยที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนด อัตราเสี่ยงภัยทางด้านสงครามของประเทศอังกฤษ

   ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

· ความเสียหายใดๆ จากการกระทำโดยมิชอบของผู้เอาประกันภัย

· การรั่วซึมปกติ ปริมาณหรือน้ำหนักขาดหายโดยปกติ หรือการสึกหรอ สึกกร่อนตามปกติของวัตถุแห่งการประกันภัย

· ความสูญเสีย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบรรจุหีบห่อหรือการจัดเตรียมวัตถุแห่งการประกันภัยที่ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม (การบรรจุหีบห่อ ให้รวมถึงการจัดวางในตู้ลำเลียงหรือตู้ยก ในกรณีที่การจัดวางนั้นกระทำก่อนที่จะเริ่มความคุ้มครองหรือกระทำโดยผู้เอาประกันภัยเอง)

· ความสูญเสีย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันมีเหตุจากข้อเสียในตัวเอง หรือลักษณะอันเป็นธรรมชาติของวัตถุแห่งการประกันภัยเอง

· ความสูญเสียใดๆ อันมีสาเหตุใกล้ชิดจากการล่าช้าถึงแม้การล่าช้านั้น จะเกิดจากภัยที่คุ้มครองก็ตาม

· ความสูญเสีย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการล้มละลาย การไม่สามารถชำระหนี้ของเจ้าของเรือ ผู้เช่าเหมาเรือ หรือผู้ดำเนินการเดินเรือ

· ความเสียหายใดๆ จากการใช้อาวุธสงครามที่เกี่ยวกับการแตกประจุของอะตอม หรือนิวเคลียร์หรือกัมมันตภาพรังสี

· การทำความเสียหายโดยเจตนาหรือการทำลายโดยเจตนาต่อวัตถุแห่งการประกันภัย โดยการกระทำผิดกฎหมายโดยบุคคลใดก็ตาม

· ความไม่สมบูรณ์และไม่พร้อมออกเดินทะเล

 

   เอกสารประกอบการทำประกันภัยสินค้า

การนำเข้าสินค้า

· B/L หรือ Air Way Bill

· Invoice

· Packing List

การส่งออกสินค้า

· B/L หรือ Air Way Bill

· Invoice

· Letter of Credit (L/C)

 

ความคุ้มครองประกันภัยทางทะเล

Text Box:
ความคุ้มครองประกันทางทะเลแต่ละชนิดประเภท