รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 Text Box:

สังกัดส่วนราชการ

ชื่อกลุ่มผู้เอาประกันภัย

สำนักนายกรัฐมนตรี

1.) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ( MCOT Public Co., Ltd. )

 

2.) โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( Police Printing Bureau )

กระทรวงกลาโหม

1.) บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ( Bangkok Dock Company Limited )

กระทรวงการคลัง

1.) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ( Thailand Tobacco Monopoly )

 

2.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( Government Lottery Office )

 

3.) โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ( Playingcards Factory )

 

4.) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ( Liquor Distillery Organization )

 

5.) บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด  ( The Syndicatd of Thai Hotels and Tourists Enterprises Limited )

 

6.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ( Krung Thai Bank )

 

7.) ธนาคารออมสิน ( Government Saving Bank )

 

8.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( Government Housing Bank )

 

9.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives )

 

10.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( Export-Import Bank of Thailand )

 

11.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand )

 

12.) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ( Secondary Mortgage Corporation )

 

13.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ( Small Industry Credit Guarantee Corporation )

 

14.) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( Dhanarak Asset Development Company Limited )

 

15.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ( Islamic Bank of Thailand )

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.) การกีฬาแห่งประเทศไทย ( Sports Authority of  Thailand )

 

2.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( Tourism Authority of  Thailand )

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1.) การเคหะแห่งชาติ ( National Housing Authority )

 

2.) สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ( Public Pawnshop Office )

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( Thai Dairy  Farming  Promotion Organization of  Thailand )

 

2.) องค์การสวนยาง ( Rubber  Estate  Organization )

 

3.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( Marketing  Organization  for  Farmers )

 

4.) องค์การสะพานปลา  ( Fish  Marketing  Organization )

 

5.) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ( Office of  the  Rubber  Replanting  Aid  Fund )

กระทรวงคมนาคม

1.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  ( Airports of  Thailand  Public Co.,Ltd. )

 

2.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย  ( Port Authority of  Thailand )

 

3.) การรถไฟแห่งประเทศไทย  ( State Railway of  Thailand )

 

4.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ( Bangkok Mass Transit Authority )

 

5.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  ( Aeronautical Radio of  Thailand Limited )

 

6.) บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด  ( Thai Maritime Navigation Co.,Ltd. )

 

7.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ( Thai Airways International Public Co.,Ltd. )

 

8.) บริษัท ขนส่ง จำกัด  ( Transport  Co.,Ltd. )

 

9.) สถาบันการบินพลเรือน  ( Civil Aviation Training Center )

 

10.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  ( Mass Rapid Transit Authority of  Thailand )

 

11.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ( Expressway and Rapid Transit Authority of  Thailand )

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.) องค์การจัดการน้ำเสีย  ( Waste Water Management Authority )

 

2.) องค์การสวนพฤกษศาสตร์  ( The Botanical Garden Organization )

 

3.) องค์การสวนสัตว์  ( Zoological Park Organization )

 

4.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ( Forest  Industry  Organization )

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  ( TOT  Public  Company  Limited )

 

2.) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ( Cat Telecom Public Company Limited )

 

3.) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ( Thailand Post Co.,Ltd )

กระทรวงพลังงาน

1.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ( EGAT )

 

2.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ( PTT Public Company Limited )

กระทรวงพาณิชย์

1.) องค์การคลังสินค้า  ( Public Warehouse Organization )

กระทรวงมหาดไทย

1.) การไฟฟ้านครหลวง  ( Metropolitan Electricity Authority )

 

2.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ( Provincial Electricity Authority )

 

3.) การประปานครหลวง  ( Metropolitan Waterworks Authority )

 

4.) การประปาส่วนภูมิภาค  ( Provincial Waterworks Authority )

 

5.) องค์การตลาด  ( Marketing Organization )

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ( Thailand Institute Scientific and Technological Research )

 

2.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ( National Science Museum )

กระทรวงสาธารณสุข

1.) องค์การเภสัชกรรม  ( The Government Pharmaceutical Organization )

กระทรวงอุตสาหกรรม

1.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ( Industrial Estate Authority of  Thailand )

รายชื่อหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ