สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 

รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

ขั้นตอนการเบิกจ่าย พรบ. ประกันภัยรถยนต์


ความคุ้มครองกรณีรถประกันเกิดเหตุ จะให้ความคุ้มครอง

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (..)   

 

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(..) นั้นเป็นประกันภัยที่รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกนั้น ต้องมีตามกฏหมาย เพื่อที่จะให้คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับการบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิตจากการรถหรือการใช้รถ

เจ้าของรถยนต์ส่วนใหญ่ เลือกที่จะซื้อประกันภัยการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(..) นี้ควบคู่ไปกับการประกันภัยภาคสมัครใจ เพื่อที่จะความคุ้มครองความเสียหายให้กับตัวรถยนต์ของตัวเอง รถยนต์คู่กรณี ทรัพย์สินต่างๆของบุคคลภายนอก รวมถึงคุ้มครองการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลในรถ และบุคคลภายนอกในส่วนเกินของกรมธรรม์ พ..บ นั้นเอง

ใครบ้างที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(..) นี้ ?

1. ทุกคนที่ได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากอุบัติเหตุจากรถยนต์คันที่มีประกันภัยนี้ เช่น ผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร, บุคคลภายนอกรถ, คนเดินเท้า, ฯลฯ

กรมธรรม์การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(..) นี้คุ้มครองอะไรบ้าง ?

1. ค่าเสียหายเบื้องต้น บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หากเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด ซึ่งจะต้องชดใช้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้อขอ โดยจะชดใช้ตามตารางเปรียบเทียบข้างล่างนี้

2. ส่วนเกินของค่าเสียหายเบื้องต้น การชดใช้ส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นนั้น จะต้องรอการพิสูจน์ฝ่ายผิด และฝ่ายถูกของการเกิดอุบัติครั้งนั้นๆ โดยฝ่ายผิดจะทำการชดใช้ให้แก่ผู้เสียชีวิต หรือทายาท หรือการบาดเจ็บ ในส่วนเกินของค่าเสียหายเบื้องต้น

ตารางเปรียบเทียบ

ผู้ประสบเหตุ

ค่าเสียหายเบื้องต้น

ส่วนเกินของค่าเสียหายเบื้องต้น

ผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นผู้ขับขี่ในรถที่เอาประกัน

1. 1. การบาดเจ็บ / ค่ารักษาพยาบาล ต่อร่างกายหรืออนามัย ไม่เกิน 15,000 บาท

2. 2. การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 35,000 บาท

3. เสียชีวิตหลังจากรักษาพยาบาลไม่เกิน 50,000 บาท

-

ผู้ประสบอุบัติเหตุอื่นๆ (ยกเว้นผู้ขับขี่ในรถที่เอาประกัน)

1. 1. การบาดเจ็บ / ค่ารักษาพยาบาล ต่อร่างกายหรืออนามัย ไม่เกิน 15,000 บาท

2. 2. การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 35,000 บาท

3. เสียชีวิตหลังจากรักษาพยาบาลไม่เกิน 50,000 บาท

4. 1. การบาดเจ็บ / ค่ารักษาพยาบาล ต่อร่างกาย หรืออนามัย ไม่เกิน 50,000 บาท (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น)

5. 2. การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 200,000 บาท (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น)

6. เสียชีวิตหลังจากรักษาพยาบาลไม่เกิน 200,000 บาท (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น)

7. 3. ค่าชดเชยรายวันๆละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน สำหรับกรณีเข้ารักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ใน

*หมายเหตุ : ส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้ จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับ 1), 2) และ 3) รวมกันไม่เกิน 204,000 บาท ต่อหนึ่งคน และรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง(สำหรับรถยนต์นั่งหรือรถบรรทุกผู้โดยสารที่ไม่เกินเจ็ดคน) และไม่เกิน 10,000,000 บาทต่ออุบัติแต่ละครั้ง (สำหรับรถยนต์ทีมีที่นั่งเกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกินเจ็ดคน)

อย่างไรก็ตามการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์พรบ.นี้จะต้องพิจารณาความผิดตามกฏหมายด้วย

ผลพิสูจน์

ผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นบุคคลภายนอกรถที่เอาประกันภัย

ผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นบุคคลภายในรถที่เอาประกันภัย

ผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัย

ฝ่ายผิด

1. 1. การบาดเจ็บ / ค่ารักษาพยาบาล ต่อร่างกาย หรืออนามัย ไม่เกิน 50,000 บาท (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น)

2. 2. การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 200,000 บาท (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น)

3. เสียชีวิตหลังจากรักษาพยาบาลไม่เกิน 200,000 บาท (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น)

4. *3. ค่าชดเชยรายวันๆละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน สำหรับกรณีเข้ารักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ใน

5. 1. การบาดเจ็บ / ค่ารักษาพยาบาล ต่อร่างกาย หรืออนามัย ไม่เกิน 50,000 บาท (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น)

6. 2. การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 200,000 บาท (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น)

7. เสียชีวิตหลังจากรักษาพยาบาลไม่เกิน 200,000 บาท (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น)

8. *3. ค่าชดเชยรายวันๆละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน สำหรับกรณีเข้ารักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ใน

9. 1. การบาดเจ็บ / ค่ารักษาพยาบาล ต่อร่างกาย หรืออนามัย ไม่เกิน 15,000 บาท

10. 2. การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 35,000 บาท

11. เสียชีวิตหลังจากรักษาพยาบาลไม่เกิน 50,000 บาท

12. *3. ค่าชดเชยรายวันๆละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน สำหรับกรณีเข้ารักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ใน

ฝ่ายถูก

1. 1. การบาดเจ็บ / ค่ารักษาพยาบาล ต่อร่างกาย หรืออนามัย -ไม่คุ้มครอง

2. 2. การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร -ไม่คุ้มครอง

3. สียชีวิตหลังจากรักษาพยาบาล -ไม่คุ้มครอง

4. 1. การบาดเจ็บ / ค่ารักษาพยาบาล ต่อร่างกาย หรืออนามัย ไม่เกิน 15,000 บาท

5. 2. การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 35,000 บาท

6. เสียชีวิตหลังจากรักษาพยาบาลไม่เกิน 50,000 บาท

7. 1. การบาดเจ็บ / ค่ารักษาพยาบาล ต่อร่างกาย หรืออนามัย ไม่เกิน 15,000 บาท

8. 2. การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 35,000 บาท

9. เสียชีวิตหลังจากรักษาพยาบาลไม่เกิน 50,000 บาท

*หมายเหตุ : ส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้ จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับ 1), 2) และ 3) รวมกันไม่เกิน 204,000 บาท ต่อหนึ่งคน และรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง(สำหรับรถยนต์นั่งหรือรถบรรทุกผู้โดยสารที่ไม่เกินเจ็ดคน) และไม่เกิน 10,000,000 บาทต่ออุบัติแต่ละครั้ง (สำหรับรถยนต์ทีมีที่นั่งเกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกินเจ็ดคน)

 

กลับสู่ด้านบน

 

 

 

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ ประเภทต่างๆ

 

ความคุ้มครอง

 

พรบ .

 

ประเภท 1

 

ประเภท 2

 

ประเภท 3

 

ประเภท5  (2+)

 

ประเภท 5 (3+)

คู่กรณี

- บาดเจ็บ/เสียชีวิต

 

คู่กรณี

- ทรัพย์สินเสียหาย

 

รถผู้เอาประกัน

- ซ่อมรถประกัน

 

 

 

*

 

*

 

รถผู้เอาประกัน

- รถหาย ไฟไหม้

 

 

**

 

รถผู้เอาประกัน

- บาดเจ็บ/เสียชีวิต

 

***

รถผู้เอาประกัน

- ประกันตัวคดีอาญา

 

***

 

หมายเหตุ  -   *    ซ่อมรถประกันกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

                      **  รับผิดชอบการสูญหายทั้งคัน  (สูญหายบางส่วนไม่ได้)

                      ***  อาจจะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยนั้น นั้น

 

ประกันชั้น1 คุ้มครองอะไรบ้าง การเบิกจ่ายสินไหมสำหรับผู้ประสบเหตุ
ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ ประเภทต่าง ๆ