รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 Text Box:

 

 

ประวัติความเป็นมาของ “ไอโออิ”

 

 

   ในปี 2544 การรวมตัวของสองบริษัทที่มีประวัติการดำเนินงานยาวนาน บริษัท ไดโตเกียว ไฟ แอนด์ มารีน ประกันภัย จำกัด และ ชิโยดา ไฟ แอนด์ มารีน ประกันภัยจำกัด จึงได้ก่อกำเนิดบริษัทประกันวินาศภัยใหม่ ภายใต้ชื่อว่า ไอโออิ ประกันภัย คำว่า “ไอโออิ” ในภาษาญี่ปุ่น มีความหมายว่า การเติบโตไปพร้อมกัน (Growing Together) ซึ่งสะท้อนถึงความปรารถนาและ ความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปด้วยกันกับลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

     

   ปัจจุบัน บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทประกันวินาศภัยใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของญี่ปุ่น มีผู้ถือหุ้นหลักคือ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีสัดส่วนถือหุ้น 33.4% ทรัพย์สินโดยรวม ณ ปัจจุบัน US$ 23,505 ล้าน

บริษัทไอโออิกรุงเทพประกันภัย บริษัทในเครือโตโยต้า บริษัทอันดับ1 ของยอดขายรถยนต์ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารดีเด่น

อันดับ 1 ประจำปี 2552
โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

     บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด มีการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศผ่าน 532 สำนักงานขาย ศูนย์รับแจ้งเหตุและสาขา 207 แห่ง รวมถึงตัวแทนของบริษัทกว่า 44,000 คน ด้้วยเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุม ทำให้บริษัท สามารถพัฒนาบริการ และผลิตภันฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 จากปีพุทธศักราช 2494 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด ได้เปิดกิจการรับประกันวินาศภัย ภายใต้ชื่อ “อุ๋ยสินป๋อเฮี้ยม” และ “วิธสินประกันภัย” ตามลำดับ จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 58 ปี โดยสายงานหลักเป็นการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริต จึงทำให้ลูกค้าและคู่ค้าไว้วางใจเรามาโดยตลอด จึงทำให้บริษัทฯ มีความเจริญโตอย่างต่อเนื่อง

     ต้นปีพุทธศักราช 2548 บริษัท วิธสินประกันภัย จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่ม "โสภณพนิช" ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูง ทางธุรกิจประเภทต่างๆ ในประเทศไทย ได้ร่วมทุนกับ "บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด" พันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจประกันวินาศภัย และ มีเครือข่ายการให้บริการทั่วโลก โดยมีผู้ถือหุ้นหลักคือ "บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำักัด" และจากการร่วมทุนนี้เอง จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด" ซึ่งแสดงถึงการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด ให้มีความมั่นคง และการขยายโอกาสทางธุรกิจ จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ของผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

 

 

 

 

     บริษัํทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความคล่องตัวของบริษัทฯ ที่มีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการรับประกันภัยงานต่าง ๆ รวมถึงบริการด้านสินไหมทดแทน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาโดยพลัน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่บริษัทฯ เล็งเห็นและมุ่งมั่นดำเนินการตลอดมา ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

 

 

 

 

     "เติบโตไปด้วยกัน กับทั้งลูกค้า และคู่ค้า ด้วยการให้บริการด้านการประกันภัยอย่างมืออาชีพ"

 

 

 

 

     "ใส่ใจ และให้ความสำคัญในรายละเอียดในการปฎิบัติงาน เพื่อรักษาความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นของลูกค้า"

 

 

     1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง กับความต้องการของลูกค้า

     2. พัฒนาเรื่องระบบการดำเนินการด้านสินไหม อย่างเป็นธรรม ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า

     3. พัฒนาด้านระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย

     4. พัฒนาบุคคลากรให้มีมาตรฐานการให้บริการ

 

 

 

 

 

 

กลับสู่ด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทประกันภัยที่ได้รับความยอมรับมากที่สุด
บริษัทไอโออิ กรุงเทพประกันภัย ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
รางวัลแห่งความภาพภูมิใจ ของบริษัทไอโออิ กรุงเทพประกันภัย