รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 การรับประกันต่อ ในและต่างประเทศกฏหมาย เงื่อนไข และสิ่งที่ควรรู้

ประกันภัยต่อ

การประกันภัยต่อ

การประกันภัยต่อ

หมายถึงการกระจายการเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยกับผู้รับประกันภัยด้วยกันเอง เนื่องจากความสามารถในการรับเสียงภัยไว้เองของบริษัทมีจำกัด จึงกระจายการเสี่ยงภัยส่วนที่เหลือให้กับผู้รับประกันภัยอื่น ๆ ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer)

 

ความจำเป็นของการทำประกันภัยต่อ

 

1. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีมูลค่าสูงกว่าเงินกองทุนของบริษัท

 

2. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีความเสี่ยงภัยสูง

 

3. สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีความเสี่ยงภัยสูง

 

4. ข้อจำกัดของกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทประกันภัยรับเสี่ยงภัยไว้เองได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุน

 

ประโยชน์ของการประกันภัยต่อ

 

1. เพิ่มศักยภาพในการรับประกันภัย

 

2. เพื่อให้เกิดเสถียรภาพกับผลการรับประกันภัย

 

3. เพื่อกระจายความเสี่ยงภัยออกไปให้กว้างขวางขึ้น

 

4. เพื่อความมั่นคงทางด้านการเงิน

 

5. เพื่อรับบริการทางวิชาการจากบริษัทรับประกันภัยต่อ

 

ประเภทของการประกันภัยต่อ

 

1. การประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) คือการประกันภัยซึ่งบริษัทเอาประกันภัยต่อต้องเสนอรายละเอียดของภัยแต่ละราย ไปให้กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อพิจารณา ซึ่งอาจจะกระทำโดยทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรืออื่น ๆ บริษัทรับประกันภัยต่อสามารถที่จะบอกรับหรือปฏิเสธการเอาประกันภัยต่อชนิดนี้ได้

 

2. การประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) คือการประกันภัยที่เป็นข้อผูกมัดระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องประกันภัยต่อให้แก่ผู้รับประกันภัยต่อ และผู้รับประกันภัยต่อสัญญาว่าจะรับประกันภัยต่อในสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้ การประกันภัยต่อแบบนี้แบ่งออกเป็น

 

2.1 การประกันภัยต่อแบบเป็นสัดส่วน การประกันภัยต่อแบบนี้ กำหนดจากจำนวนเงินเอาประกันภัยเป็นหลัก เบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนจะแบ่งกันระหว่างผู้เอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อตามอัตราส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยของแต่ละฝ่ายที่รับเสี่ยงภัย

 

2.2 การประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน การประกันภัยแบบนี้ จะไม่กำหนดจากจำนวนเงินเอาประกันภัย แต่จะกำหนดจากจำนวนค่าสินไหมทดแทนเป็นหลัก โดยผู้รับประกันภัยต่อจะชดใช้ก็ต่อเมื่อค่าสินไหมทดแทนสูงกว่าวงเงินที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ตกลงกันไว้

 

วิธีการทำประกันภัยต่อ

1. ทำประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยต่อโดยตรง

2. ทำประกันภัยต่อโดยผ่านนายหน้าบริษัทประกันภัยต่อ

 

 

 

กลับสู่ด้านบน

Text Box:
หลักฐาน ในการทำประกันภัยต่อ